Compensation Policy

HomepageRecruitmentCompensation Policy

Bắt tay cùng Bình Phú

Công ty thực hiện đánh giá minh bạch kết quả làm việc hàng năm của nhân viên ở tất cả các cấp và
từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh lương thưởng phù hợp.

Lương
Dựa theo năng lực
Lương không giới hạn
Thưởng
Ghi nhận
Thưởng theo năng lực
Phụ cấp
Phụ cấp Đi lại
Phụ cấp Ăn trưa
Phúc lợi
Bảo hiểm sức khỏe
Chiết khấu khi mua hàng