Business culture

Why choose us?

Bình Phú Pharma

  • Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, gắn bó và không có ranh giới giữa Ban lãnh đạo & CBNV
  • Phát triển nguồn nhân lực bằng việc khuyến khích người lao động liên tục đối mới và sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
  • Các chính sách tuyển dụng & trọng dụng nhân tài công bằng, minh bạch, chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển cho tất cả các CBNV.
  • Chính sách tự đào tạo cán bộ và cử đi đào tạo luôn được chú trọng thường xuyên.
  • Chế độ lương thưởng rõ ràng
    • Lương theo thỏa thuận
    • Chế độ đãi ngộ xứng đáng

Một số hình ảnh của Bình Phú Pharma